Zasadnutie zo dňa 10.02.2012 - Brestovany

Obecný úrad Brestovany J. Nižnanského 6. 919 27 Brestovany tel.: +42133 5596123, +42133 5596153, +42133 5348701 Úradné hodiny: PONDELOK 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00 UTOROK 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00 STREDA 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00 ŠTVRTOK 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00 PIATOK 8,00 - 12,00 12,30 - 14,00
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Samospráva > Zapisnice OZ > 2012
Zasadnutie zo dňa 10.02.2012

        Obecný úrad   B R E S T O V A N Y


        Z á p i s n i c a
   zo zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v  
Brestovanoch, konaného 10. februára 2012


                               


Súbor na stiahnutie.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Miroslav Bachratý – ospravedlnený
Hostia : viď priložená prezenčná listina    Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil a privítal prítomných poslancov OZ a občanov
Ing. Jozef Gabriel, starosta obce. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing.Martina Mráza a Ing.Mikuláša Nižnanského, za zapisovateľku Soňu Hrehušovú, pracovníčku OcÚ.


Program :  

1. Kontrola úloh
2. Investičná výstavba
3. Rôzne    


Starosta obce požiadal poslancov, aby v úvode schválili program rokovania OZ.Opýtal sa či má niekto z prítomných poslancov námietky voči programu a ak áno nech ich prednesie.

Pán Ing. Martin Mráz mal námietky voči tomu,že program je veľmi stroho napísaný a poslanci sa nemôžu náležite pripraviť na rokovanie OZ. Poprosil starostu obce či by to nemohol do budúcna vyriešiť.Navrhol, aby napríklad zástupca starostu obce pán Miroslav Bachratý spracoval žiadosti občanov,problémy, dopyty a iné písomnosti či ústne podania a zapracoval ich následne do programu OZ:

Uznesenie  č. 1/ 2012 – OZ
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e


program zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie : 7 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing. Marek Ivančík, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Mikuláš Nižnanský, Peter Vaško ), zdržal sa 1 ( Ing.Martin Mráz )


1. Kontrola úloh


- Starosta obce Ing. Jozef Gabriel informoval poslancov, že úlohy sa priebežne plnia.
Informoval o výstavbe telocvične,o harmonograme a financovaní.MŠ SR oznámilo, že žiadny program ani finančné prostriedky na výstavbu telocvične momentálne nie sú a nebudú uvoľnené.

- Ďalej starosta obce oboznámil a zároveň poprosil poslancov, aby sa zúčastnili dňa 18.2.2012 posedenia dôchodcov.Oboznámil prítomných, že pozvaní boli občania, ktorí dasiahli v roku 2011   65 rokov a viac.
Občanov podľa zoznamu je 323.Vystupovať bude spevácka skupina SENIORKA a folklórna skupina Špačinčanka.Pre občanov sú pripravené darčeky,večera a občerstvenie.Starosta obce poprosil poslancov, ktorí navrhli rozvoz jedla občanom, ktorí neprídu na posedenie, aby sa vyjadrili, ako a hlavne kto bude jedlo z poslancov rozvážať.Pán Hlavna sa vyjadril,že nemá problém jedlo dôchodcom rozviesť a následne aj pán poslanec Vaško povedal,že zabezpečí tiež rozvoz jedla.Ďalej sa pán poslanec Vaško vyjadril, že môže poskytnúť umelé tácky v ktorých by sa jedlo rozviezlo.
Na záver tohto bodu ešte raz vyzval starosta poslancov ,aby sa akcie s dôchodcami zúčastnili.

2. Investičná výstavbaStarosta obce oboznámil poslancov, že dňa 30.12.2011 odovzdal projekt „Prevencia kriminality“ ohľadne kamerového systému v obci. Projekt spracovala firma MEDIA COELI .Ide o projekt, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu a obec by sa podielala 20 % účasťou.

Ďalej informoval poslancov o kolaudácii kanalizácie na ulici Brestová a Vodárenská Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bude kanalizácia odovzdaná Trnavskej vodárenskej spoločnosti do užívania.

V ďalšom bode informoval poslancov ,že v spolupráci so školou sme zažiadali o dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska.Prebehne výberové  konanie na firmu ,ktorá bude ihrisko realizovať.Stavebné povolenie vybavuje firma KABEX – p.Hrušovský.Ďalej informoval poslancov, že treba určiť komisiu na otváranie obálok.Starosta navrhol za obec predsedu stavebnej komisie Ing.Mikuláša Nižnanského, za školu riaditeľku školy Mgr.Martu Bäumlovú a informoval,že treba určiť ešte jedného člena komisie.Starosta navrhol, ako ďalšieho člena stavebnej komisie Miroslava Bachratého a poslanci Ing.Augustína Ohrabla,taktiež člena stavebnej komisie.Poslanci následne hlasovali za tretieho člena do komisie na otváranie obálok.  

Návrh na člena komisie na otváranie obálok : Bachratý Miroslav

Hlasovanie : 8 poslancov proti ( Mgr.Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing.Marek Ivančík, Ing. Jozef Krovošík, Ing.Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský,Peter Vaško)  

Návrh na člena komisie na otváranie obálok : Ing.Augustín Ohrablo

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing.Marek Ivančík, Ing. Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský, Peter Vaško.

Uznesenie č. 2/ 2012 – OZ
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e


člena komisie na otváranie obálok k projektu výstavby multifunkčného ihriska – Ing.Augustína Ohrabla   

Ďalej sa pán Ing.Krivošík informoval či výberové konanie bude zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Starosta obce odpovedal,že samozrejme áno.

V ďalšom bode informoval prítomných, že posledné dve bytovky boli dokončené.Obec vykonala záložné právo na kataster voči ŠFRB a Ministerstvu výstavby.

Rôzne :


V rôznom, ako prvý bod starosta obce informoval prítomných poslancov, že hlavný kontrolór obce Brestovany sa vzdal funkcie podľa zákona 369/ 1990 Zb. parag. 18,ods. 8.

Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak,aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

Starosta obce informoval o termínoch volieb hlavného kontrolóra a odovzdávania písomných prihlášok,ktoré musia obsahovať všetky náležitosti a písomnosti podľa § 18a, zákona 369/1990 Zb.
Voľba obecného kontrolóra sa bude konať dňa 13. apríla 2012.
Písomné prihlášky treba poslať,alebo odovzdať na Obecnom úrade v Brestovanoch do 30.marca 2012 do 14,00 hod.Dňa 5.4.2012 sa bude konať stretnutie  poslancov,poprípade záujemcov resp.účastníkov.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.  

žiadosť Ing.Aleša Bubána o zmenu ÚPO na parcelu č.961/5,katastrálne územie Veľké Brestovany,ktorá je vedená v ÚPO, ako pozemok na polyfunkciu na stavebný pozemok.

Uznesenie č. 3/2012 – OZ  


Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ú h l a s í


so zmenou ÚPO ohľadne parcely č. 961/5, katastrálne územie Veľké Brestovany

Hlasovanie : 8 poslancov za (Mgr. Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing.Marek
Ivančík, Ing.Jozef Krivošík, Ing.Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský, Peter Vaško)

Ďalej starosta obce informoval prítomných o potravinovej pomoci občanom.Potravinová pomoc bola poskytnutá občanom,ktorí spĺňali podmienky a  nahásili sa  do termínu, ktorý bol určený.Potravinová pomoc bola poskytnutá 112 občanom.

Starosta ďalej informoval o parlamentných voľbách .Termíny priebežne plníme.Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie sa konalo dňa 26.1.2012.Ako zapisovateľka bola určená pracovníčka Obecného úradu pani Andrea Lovecká.Predsedkyňou je pani Mária Turanská a podpredsedkyňa je pani Henrieta Molnárová. Ďalej oznámil,že sa roznášali oznámenia o čase konania volieb.

V ďalšom bode starosta informoval o problematike detí Škrobákových :

Deti Škrobákové boli umiestnené v detskom domove Pečeňady.Starosta oboznámil poslancov,že podľa zákona 305/2005 Z.z. a podľa VZN č.2/2007 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o poskytovaní finančných príspevkov obcou Brestovany poslanci OZ hlasujú o poskytnutí resp.neposkytnutí finančných prostriedkov na tvorbu úspor v zmysle zákona.Poslanci OZ po posúdení všetkých okolností ohladne tohto probélmu následne hlasovali.

Uznesenie č.4/2012  - OZ


Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

n e s ú h l a s í
 
s poskytnutím finančných prostriedkov na tvorbu úspor pre deti Škrobákové

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Mgr.Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing.Marek Ivančík, Ing.Jozef Krivošík, Ing. Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský,Peter Vaško )

- žiadosť pána Branislava Kollárika man.Martiny o odkúpenie časti pozemku par.č.94/5 o výmere 20 m2 a parc.č.119/3 o výmere 38 m2,katastrálne územie Malé Brestovany,ktorá je zapísaná na LV č.300.

Uznesenie č. 5/2012 – OZ
 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e


odpredaj časti pozemku par.č.94/5 o výmere 20 m2 a parč.119/3 o výmere 38 m2 za 0,50 € /m2.

Predaj uvedených pozemkov sa uskutočňuje priamym predajom podľa § 9a ods. 8 písmeno e ) Zákona č. 138/ 1991 Zb. v platnom znení.

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Mgr.Juraj Engelhardt, Patrik Hlavna, Emília Hudecová, Ing.Marek Ivančík, Ing.Jozef Krivošík, Ing.Martin Mráz, Ing. Mikuláš Nižnanský, Peter Vaško )

Ďalej oboznámil poslancov, že ku koncu roka 2011 odstúpil výbor TJ Družstevník Brestovany a následne sa uskutočnila prípravná a členská schôdza, kde sa zúčastnili hráči,funkcionári, kde zvolili nového predsedu a členov výrobu TJ Družstevník Brestovany.

Na podnet výboru TJ bola zvolaná stavebná komisia ohľadne riešenia problému s kabínami na ihrisku.Starosta obce poprosil predsedu stavebnej komisie, aby sa k danému problému vyjadril a podal správu z miestneho zisťovania.

Poslanec a zároveň predseda stavebnej komisie Ing.Mikuláš Nižnanský oznámil, že dôvodom sadania kabín na ihrisku je zlá kanalizácia, ktorú je treba opraviť.Starosta obce informoval, že 18-členný výbor už začal s opravami a bolo by treba do budúcnosti uvažovať o umiestnení čističky odpadových vôd.Ďalej navrhol či by obec nepomohla pri riešení tohto problému  poskytnutím finančných prostriedkov na materiál, ktorý bude potrebný na opravu. Pán poslanec Hlavna vyjadril názor, že takáto oprava nie je až tak finančne náročná a obec by mohla prispieť.

Pán poslanec Ing.Martin Mráz následne podotkol, že treba predniesť konkrétnu ponuku a rozpočet.
Ďalej poprosil.aby sa upozornili členovia výboru TJ Družstevník Brestovany, aby každý zásah konzultovali s obcou, aby sa predišlo zbytočným problémom, ak by sa niečo stalo.
Následne ešte pán poslanec Hlavna pochválil TJ Družstevník Brestovany,že sa venujú aj internetovej stránke a má to dobré smerovanie.
Nakoniec sa poslanci dohodli,že materiál na opravu kanalizácie zaplatí obec.

Uznesenie č. 6/2012 – OZ
 

Obecné zastupiteľstvo po  prerokovaní

s ú h l a s í


so zaplatením materiálu na opravu kanalizácie na ihrisku TJ Družstevník Brestovany
Hlasovanie : 8 poslancov za (Mgr.Juraj Engelhardt,Patrik Hlavna,Emília Hudecová,Ing. Marek Ivančík, Ing.Jozef Krivošík, Ing.Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský, Peter Vaško )

Následne starosta obce predostrel ďalší problém a to zakúpenie kosačky, ktorú by zakúpila obec a využívali by ju aj futbalisti.Kosačka by bola motorová a dala by sa používať aj v zime na odhŕňanie snehu.Cena by sa pohybovala cca okolo 6.500,- €.Poslanci navrhli, aby sa spravil prieskum trhu a následne sa zhodnotili ponuky a vybrala sa najvýhodnejšia.Pán starosta sa vyjadril,že spolu s futbalistami oslovia firmy,aby spravili cenové ponuky a následne to prednesú.

Pán poslanec Hlavna navrhol aj možnosť vyhľadávania cez internetovú stránku AAA dopyt, kde sa zadajú parametre a predmet vyhľadávania a následne si dopytujúci môže vybraťz ponúk.
Pán poslanec Ing.Martin Mráz nastolil ešte jednu otázku a to či bude mať kto pracovať s touto kosačkou.Starosta odpovedal.že pracovať s ňou bude zamestanec OcÚ Brestovany,Vladimír Taraba.
Pani poslankyňa Hudecová podotkla,že Telovýchovnej jednote Družstveník Brestovany bola suma v rozpočte navýšená suma na 20.000,-€ aj z dôvodu kúpy kosačky.

V ďalšom bode informoval starosta obce prítomných,že bol daný do prevádzky varovný systém vyrozumenia občanov Pavian VAR VYR pre JE Jaslovské Bohunice.Signál bude spúšťaný centrálne.

Starosta ďalej navrhol plán a termíny zasadnutí OZ v Brestovanoch na rok 2012 :
                                                           13.4.2012
                                                           11.5.2012
                                                             8.6.2012
                                                           14.9.2012
                                                          19.10.2012
                                                          14.12.2012
 

Uznesenie č.7/2012 – OZ  


Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

s ch v a ľ u j e


termíny zasadnutí podľa vyššie spomenutého návrhu pána starostu Ing.Jozefa Gabriela

Hlasovanie : 8 poslancov za ( Mgr.Juraj Engelhardt,Patrik Hlavna,Emília Hudecová,,Ing.Marek Ivančík, Ing.Jozef Krivošík, Ing.Martin Mráz, Ing.Mikuláš Nižnanský,Peter Vaško)  

Diskusia :


V diskusii, ako prvý vystúpil pán poslanec Patrik Hlavna a mal námietky, že v predchádzajúcej zápisnici zo dňa 9.12.2011 nebolo spomenuté, že hovoril,aby sa vybudovalo detské ihrisko v areály školy do sumy 10.000,- €.Ďalej upozornil,že v zápisnici nebolo spomenuté, že hovoril,že treba doriešiť kanalizáciu v obci a ľudia, ktorí kanalizačnú prípojku nemajú zriadenú majú sa preukázať dokladom o vývoze žumpy.

Ďalej pani poslankyňa Hudecová Emília upozornila,že na minulom zasadnutí OZ si dali do úloh doriešiť daň za vývoz smetí u podnikateľolv.  

V rozprave poslanci uviedli, že smeti u podnikateľov sa doriešia a zvýšia na budúci rok k zdaňovaciemu obdobiu roka 2013.  

Na základe podnetu občana pána Jaslovského predniesol pán poslanec Patrik Hlavna návrh či by ulica Orechová nemohla byť riešená, ako jednosmernná.Najlepšie by bolo riešenie, ak by bola ulica jednosmerná od mosta, pretože pri vychádzaní pri moste je to veľmi nebezpečné. Poslanci OZ to zatiaľ nechali ako otvorené a vyjadrili názor, že sa treba ísť spýtať občanov, ktorí bývajú na  Orechovej ulici na ich názor.Aby sa vedeli zhodnotiť všetky plusy a mínusy. Poprípade, aby občania spísali petíciu  a dali návrhy na riešenie, ktoré by následne poslanci zhodnotili a našli najschodnejšie riešenie.

Pán poslanec Hlavna opätovne otvoril otázku detského ihriska pre deti v areály školy.Opýtal sa či by poslanci a starosta predsa len nemohli riešiť detské ihrisko a osloviť firmu, ktorá sa zaoberá realizovaním detských ihrísk.O lavičky by sme mohli poprosiť pána poslanca Ing.Jozefa Krivošíka.

Pani poslankyňa Hudecová Emília oboznámila poslancov a prítomných zo zasadnutia sociálnej komisie.
riešili zmenu VZN č.5/2010 o poskytovaní sociálnych služieb ( jedná sa len o slovné úkony a zmeny
VZN o poskytovní sociálnych služieb a jeho zmeny chceli dať schváliť na tomto zasadnutí OZ, ale keďže nestili lehotu 15 dní na vyvesenie musia schválenie VZN o poskytovaní sociálnych služieb presunúť do budúceho zasadnutia OZ. Oboznámila poslancov, že opatrovateľská slúžba v obci nefunguje z dôvodu, že ani jednen z opatrovateľov nemal záujem o preškolenie ,ktoré je potrebné na výkon tejto služby.
Sociálna komisia navrhla, aby sa vytvorilo pracovné miesto pre opatrovateľku v obci, aby pomáhala občanom, ktorí to potrebujú.Mohla by poprípade roznášať aj obedy nevládnym občanom.

Ďalej pani poslankyňa Hudecová oboznámila prítomných s výsledkom zasadnutia Rady školy.
pani riaditeľka Mgr.Marta Bäumlová upozornila,že 130.000,-€ schválených z rozpočtu obce bude málo.
Ďalej pani Hudecová oznámila,že na zápis detí do prvého ročníka je prihlásených 26 detí.Niektorí uvažujú o odloženej školskej dochádzke.Pani riaditeľka nepovažuje za dôležité zriadiť dve triedy.Ak by sa aj dve triedy zriadili tak podľa zákona by náklady na druhú zriadenú triedu musela hradiť obec (zriaďovateľ).
Ak by  bolo vyše 30 detí potom by sa rokovalo o zriadení dvoch tried.

Ďalej informovala o projekte na multifunkčné ihrisko, kde obec sa bude podielať 5 %.  

Pani poslankyňa Hudecová predniesla sťažnosti a námietky občanov na pochovávanie zomrelých.
Občania sa vyjadrili, že niekedy si chlapi ktorí kopú hroby inkasujú viac niekedy menej, že nie je stanovená pevná sadzba, ktorá by bola príjmom obce.

Poslanec Ing. Mráz Martin navrhol, aby obec komplexne zabezpečovala pohreb  a veci spojené s pochovávaním.Poprípade,ako navrhol pán poslanec Hlavna,aby sa spísala dohoda o vykonaní práce s občanom, ktorý by bol ochotný tieto služby vykonávať  a poplatok za pochovávanie by bol príjem obce.Treba spraviť prieskum a opýtať sa aj v iných obciach, ako to funguje tam.Ak by sa vybrala nejaká firma, ktorá by tieto zlužby vykonávala treba s nimi podpísať zmluvu.  

Pán Ing.Jozef Krivošík sa vyjadril,že v minulosti si dali dve úlohy,ktoré nesplnili.
Prvá úloha bol postup a financovanie telocvične, akým spôsobom a kedy sa zbúra
financovanie telocvične kedy dáme žiadosť na Krajský školský úrad.

Starosta obce reagoval, že má informácie, že žiadne finančné prostriedky z MŠ SR sa poskytovať na výstavbu telocvične nebudú.Požiadal pána Ing.Krivošíka, že ak má nejaké možnosti a informácie na koho sa treba obrátiť tak nech poradí, ako postupovať a koho osloviť.

Pán poslanec Hlavna povedal,že žiadosť treba každopádne napísať a pripojil sa aj pán poslanec Ing.Krivošík.

Ďalej pán poslanec Ing.Krivošík upozornil, že na minulých zasadnutiach si povedali,že spracujú zoznam čo treba v obci robiť.Stavebná komisia tento zoznam vypracovala.

Takže v konečnom dôsledku vyplýva, že tieto dve úlohy sa nesplnili a je potrebné ich splniť.
Pán Ing.Marek Ivančík upozornil,že finančné prostriedky z EF sú čerpané na 20 % a nebolo by zlé osloviť priamo firmy,ktoré sa zaoberajú sledovaním a podávaním žiadostí na dotácie z EF.

Taktiež by sa mohlo v rámci EF požiadať aj o dotáciu na výstavbu nových rigolov,chodníkov atď.
Pán poslanec Ing.Krivošík následne podotkol, že žiadosti na dotácie by sa mohli podať aj na Ministerstvo životného prostredia alebo Ministerstvo školstva. Pani poslankyňa Hudecová sa opýtala či je platné búracie povolenie na časť budovy školy určenú na zbúranie.Starosta obce odpovedal, že áno a povolenie sa dá každé dva roky predlžovať.Ďalej sa spýtala či osvetlenie pri moste patrí Brestovanom, alebo obci Dolné Lovčice. Starosta obce odpovedal, že osvetlenie patrí obci Brestovany,ale napojené je z obce Dolné Lovčice.Ďalej sa pýtala čo sa bude robiť so stromami, ktoré zatieňujú osvetlenie.Starosta obce odpovedal,že  občania by si ich mali priebežne orezávať, ale robia to aj elektrárne, ale tie to nerobia veľmi esteticky. Pán poslanec Hlavna upozornil na blato pred Kvetinárstvom v katastri Veľké Brestovany.Poprosil starostu, aby tam poslal chlapov,aby to odpratali. Pán Ing.Krivošík odporučil starostovi, aby napísal žiadosť na VÚC Trnava kvôli orezaniu konárov vyčievajúcich do cesty smerom na Bučany.

Pán poslanec Hlavna predostrel ďalší problém a to problém s káblovou televíziou,ktorá nefunguje, ako má a občania vôbec nevedeli,že sa menilo niečo ohľadne prelaďovania programov.

Ing.Ivančík reagoval na tento podnet a vysvetlil, že sa menilo nastavenie družice.Transformuje sa signál a občania si musia programy preladiť sami. Pán poslanec Ing.Mráz reagoval,že sa nedávajú informácie ohľadne káblovej televízie.Poslanec Ing.Ivančík odpovadal,že informácie má dávať obec.Poslanec Ing.Mráz sa spýtal ,ako má obec dávať informácie,keď obec nie je vôbec informovaná. Pán poslanec Hlavna opätovne zdôraznil, že treba vylepšiť internetovú stránku.Starosta obce Ing.Gabriel opätovne požiadal poslanca Ing.Ivančíka, aby dohodli náležitosti ohľadne internetovej stránky obce.Poprosil poslancov, aby doložili svoje fotografie, aby sa mohli dať na stránku obce.

Starosta a poslanci si dohodli stretnutie na ktorom dohodnú náležitosti ohľadne internetovej stránky.  

Ing.Ivančík sa spýtal starostu obce kto je správcom bytoviek a či je určený človek, ktorý je poverený správou bytoviek?Pýtal sa z dôvodu,že firma WESTCOM má v bytovkách svoje prístroje , potrebujú prístup do bytoviek a z tohto dôvodu žiadajú duplikáty kľúčov od vchodov bytoviek.   

Pán poslanec Vaško sa spýtal či je pravdivá informácia,že pán Kupčík končí s opravami kanalizácie.Starosta obce odpovadal,že pán Kupčík naozaj  končí a my hľadáme zodpovedného človeka na vykonávanie týchto prác.   

Pán Mgr.Michniewicz upozornil na salbý tlak teplej vody v bytových domoch na ulici Brestová.Tento problém by sa mal riešiť. Pán starosta odpovedal, že sú tam slabé motory, ktoré je treba vymeniť za silnejšie.Problém by sa mal časom vyriešiť,keď TAVOS preberie prečerpávačku a samozrejme treba to čistiť.

Pán Žitník upozornil na cintoríny a domy smútku, ktoré nie sú dostatočne upratané.Spýtal sa či vôbec niekto tieto domy smútku upratuje. Starosta obce odpovedal,že celkovo domy smútku potrebujú rekonštrukciu a domy smútku upratuje pred každým pohrebom pani Malayová.

Ďalej o slovo požiadala pani Hubináková :
oslovila pána starostu a upozornila na fakt, že pán poslanec Ing.Krivošík ho vyzýval,aby si stanovil program a priority v obci. ďalej sa informovala, ako sa bude riešiť ďalej VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v časti poplatok za smeti u podnikateľov.

Pán poslanec Ing.Martin Mráz odpovedal, že keďže je VZN na tento rok už schválene budú sa smeti pre podnikateľov riešiť k budúcemu roku 2013. Ďalšia otázka bola ohľadne pána Benedika – pani Hubináková sa informovala či pán Benedik zaplatil poplatok za ubytovanie a koľko ?

Ďalej pani Hubináková opätovne upozornila a spýtala sa starostu a poslancov, ako mienia riešiť situáciu v akej sa so svojou rodinou ocitala.Dôrazne upozornila, že v Hostinci Benedik sa stále nedodržiavajú zatváracie hodiny a ešte o 22,30 jej pri dome trúbia autá a vykrikujú podnapití občania. Blíži sa jar a vonku bude opätovne sedieť veľa ľudí a bude tam hluk. Ing.Martin Mráz odpovedal,že sa budú robiť opätovné kontroly v hostinci Benedik. ďalšiu pripomienku mala k internetovej stránke obce  - chýbajú VZN
kamery, ktoré budú rozmiestnené v obci ,či sa budú môcť pozerať na internetovej stránke.

Starosta obce odpovedal,že nie.Kamerový systém nie je televízia v ďalšom bode sa spýtala na výstavbu telocvične.Zaujímalo ju či pamiatkári povolili výstavbu telocvične.Starosta obce odpovedal, že stavebné povolenie ešte nie je vydané.

Ďalej vystúpil pán Mgr. Michnewicz a spýtal sa starostu na fakt, že 3.1.212 podal písomný podnet na ktorý mu doteraz nebola zaslaná písomná odpoveď.Podnet sa týkal odobratia bytu pánovi Bäumlovi resp.pani riaditeľke Mgr. Bäumlovej, z dôvodu ,že ho opätovne prenajíma.Starosta obce odpovedal pánovi Mgr. Michnewiczovi, že mu bude daná písomná odpoveď.

Pani Florkovičová upozornila opätovne na cestu, kde býva , že je v zlom stave a stojí tam voda.
Ešte opätovne vystúpila pani Hubináková a spýtala sa na  to, ako bude riešená kanalizácia v obci a ľudia ktorí vypúšťajú splašky do potoka Rošlím.Vyjadrila sa, že chápe že pre niektorých občanov je vybudovanie kanalizačnej prípojky vysoká položka,ale riešiť to treba. Ing.Ondrej Kuhajda sa vyjadril, že podľa jeho názoru nie je problém so zisťovaním, kto splašky vypúšťa.Treba pozrieť kto má vývody do potoka Rošlím a následne ich zabetónovať. Pán Ing.Kuhajda ešte upozornil, aby sa pri internetovej stránke obce nezabudlo na slabozrakých a nevidiacich občanov. Ďalej pán Mgr.Michniewicz sa informoval na plynové kotle PROTERM na bytových domoch na ul. Brestová.Na poslednom zasadnutí ešte za bývalého starostu bolo povedané, že sa dá vypracovať posudok či plynové kotle spĺňajú všetky náležitosti a normy.
Starosta obce prisľúbil, že sa na to pozrie a následne poskytne informácie ohľadne tohto problému.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie OZ v Brestovanoch.

V Brestovanoch, dňa 16.2.2012

Overovatelia : Ing.Mikuláš Nižnanský                                         
                       Ing.Martin Mráz                                                        
Zapísala :        Hrehušová

Ing.Jozef Gabriel
starosta obce

prezenčná listina 
 
25. 8. 2015
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky